Spring til indhold

Vedtægter for Stolbro/Stolbrolykke Bylaug

§ 1
Foreningens navn er Stolbro/Stolbrolykke Bylaug.

§ 2
Laugets formål er at styrke fællesskabet, og derigennem varetage den almene interesse for borgerne i området.

Bestyrelsen kan evt. foranledige, at der afholdes arrangementer af festlig eller kulturel art. Disse arrangementer skal så vidt muligt hvile i sig selv.

§ 3
Laugets område er Stolbro, Stolbrolykke og Stolbromark.

§ 4
Lauget ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges på den årlige generalforsamling for 2 år ad gangen.

Der vælges årligt 1 suppleant.

Ved første ordinære generalforsamling afgår 2 ved lodtrækning. Ved næste generalforsamling 3 osv. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en kasserer og en sekretær.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

§ 5
Bestyrelsens opgave er at arbejde for at hensigten i § 2 opfyldes, evt. i samarbejde med andre interesserede.

At føre regnskab over Laugets midler, og på den årlige generalforsamling fremlægge et af 2 revisorer revideret regnskab.

At indkalde til generalforsamling senest 8 uger efter regnskabsårets afslutning, med mindst 14 dages varsel.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Bestyrelsen kan ikke foretage økonomiske dispositioner udover Laugets egne midler uden generalforsamlingens tilladelse. Generalforsamlingen skal i så fald være repræsenteret med mere end 50% af medlemmerne.

§ 6
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. marts med følgende dagsorden:

1. valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg af bestyrelse, suppleant og revision

6. Evt.

Forslag der ønskes behandlet under pkt. 4, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 8 dage før.

§ 7
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når et flertal i bestyrelsen ønsker det, eller 30% af medlemmerne retter henvendelse til bestyrelsen herom med angivelse af dagsorden. I sidste tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 3 uger efter henvendelsen.

§ 8
Beslutninger på såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling træffes ved simpelt flertal, dog kan ændringer af vedtægter kun vedtages når 2/3 af de fremmødte stemmer for.

§ 9
Alle i Laugets område, (jf. §3) kan blive medlemmer mod at betale et kontingent, der er fastsat på generalforsamlingen, efter indstilling fra bestyrelsen.

Medlemmer kan frit henvende sig til bestyrelsen med forslag til aktiviteter eller nye tiltag.

Stemmeret har alene medlemmer, der er fyldt 16 år.

§ 10
Opløsning af Lauget kan kun ske, når 2/3 af de fremmødte på 2 generalforsamlinger, afholdt med mindst 14 dages mellemrum, stemmer for.

§ 11
Ved opløsning af Lauget, skal alt skriftligt materiale overlades til Egen Sogns Lokalhistoriske forening.

Evt. formue fordeles efter sidste generalforsamlings beslutning.

Vedtægter vedtaget den 31. marts 2004
Vedtægter rev. februar 2005

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *